Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Fonduri europene nerambursabile pentru prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii

By on 4 February 2011 in Finanțări nerambursabile

In perioada februarie-martie, AMPOSDRU (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) a anunțat lansarea unei noi sesiuni de depunere proiecte de tip grant (intre 43.000 euro si 430.000 euro) în sprijinul parteneriatelor naționale (multi-regional, regional sau local) și transnaționale care urmează să implementeze măsuri pentru prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin sprijinirea menţinerii în educaţie şi formare profesională a persoanelor supuse riscului de părăsire timpurie a şcolii şi prin reintegrarea în educaţie a celor care au abandonat şcoala. Cererea de propuneri de proiecte se încadrează în domeniul major de intervenție 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Activități eligibile

Solicitanții și partenerii lor pot solicita între 43.000 și 430.000 euro nerambursabili pentru următoarele tipuri de activități:

 • Organizarea campaniilor de creștere a gradului de conștientizare în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a scolii;
 • Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de orientare, consiliere și asistență educațională în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a scolii (pentru persoanele cu risc de părăsire timpurie a scolii și pentru familiile acestora);
 • Activități de adaptare/dezvoltare a curriculumului din învățământul preșcolar pentru formarea competentelor cheie, inclusiv elaborarea de materiale didactice și de învățare și adaptarea acestora la specificul și nevoile preșcolarilor;
 • Dezvoltarea și furnizarea activităților de tipul „grădinița de familie”;
 • Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea metodologiilor și soluțiilor alternative și educaționale în vederea pregătirii pentru debutul școlar;
 • Diversificarea, dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere pentru părinți pentru a înțelege importanța educației și a intervenției timpurii, precum și rolul lor în educația copiilor;
 • Identificarea/detectarea/analiza/remedierea problemelor de sănătate care pot afecta dezvoltarea mentală, socială și viitorul parcurs educațional și profesional al populației școlare, în special în învățământul preșcolar și primar;
 • Promovarea și susținerea dezvoltării parteneriatului de tipul școală – comunitate – părinți și realizarea de activități educaționale integrate, în parteneriat, pentru prevenirea abandonului și părăsirii timpurii a școlii, în special în învățământul preșcolar și secundar superior; • Reintegrarea tinerilor delincvenți în educație;
 • Crearea și dezvoltarea rețelelor și parteneriatelor între școli, instituții locale, servicii de ocupare, servicii sociale și de sănătate etc. în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii și reintegrarea în educație a celor care au părăsit timpuriu școala;
 • Dezvoltarea și furnizarea activităților de educație remedială (validarea învățării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare psihologică și profesională, îndrumare etc.);
 • Dezvoltarea și furnizarea activităților de tipul „școala după scoală” (în special cursuri de alfabetizare și de formare a abilităților numerice etc.);
 • Dezvoltarea activităților de tipul „școala de vară/duminică” și de grădiniță, în special pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile și familiilor acestora;
 • Furnizarea programelor flexibile de educație de tip „a doua șansă” care urmăresc dobândirea competențelor de bază și dezvoltarea abilităților personale pentru cei care părăsesc timpuriu/abandonează școala, inclusiv pentru populația adultă;
 • Elaborarea cercetărilor, studiilor, analizelor și sondajelor în domeniul părăsirii timpurii a școlii, ratei scăzute de participare la educație și pentru a sprijini creșterea flexibilității în educația de tip „a doua șansă”;
 • Dezvoltarea și implementarea metodologiilor și instrumentelor inovatoare ce se adresează celor care părăsesc timpuriu școala;
 • Sprijin pentru dezvoltarea învățării non-formale și informale pentru cei cu risc de părăsire timpurie a școlii și pentru cei care părăsesc timpuriu/abandonează școala;
 • Sprijin pentru formarea profesorilor și a formatorilor și a altor categorii de personal care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a scolii, cu cei care părăsesc timpuriu școala și populația adultă în educația de tipul „a doua șansă”;
 • Dezvoltarea acțiunilor specifice pentru îmbunătățirea și promovarea abilităților sociale în scopul facilitării integrării sociale a celor care părăsesc timpuriu școala și a populației adulte în educația de tip „a doua șansă”;
 • Sprijinirea activităților care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul egalității de șanse și de gen în instrumentele și mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu școala;
 • Schimb și transfer de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferințe; • Introducerea de sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen, egalitatea de șansă, nediscriminarea și respectul diversității;
 • Integrarea în cadrul instrumentelor și metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltării durabile, în vederea creșterii conștientizării asupra problemelor de mediu și de prevenire a poluării, managementul schimbării etc.;
 • Dezvoltarea și implementarea sesiunilor de formare TIC, cursuri de limbi străine pentru grupurile țintă;
 • Activități inovatoare, interregionale și transnaționale pentru prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii.

Grup țintă:

 • Preșcolari;
 • Elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii;
 • Persoane care au părăsit de timpuriu școala;
 • Persoane anterior aflate în detenție, delincvenți juvenili;
 • Persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu; Părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;
 • Personal implicat în dezvoltarea și implementarea programelor de educație de tip „a doua șansă”;
 • Personal implicat dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii.

Solicitanți și parteneri eligibili

Pentru a putea depune o cerere de finanțare, solicitanții și partenerii lor trebuie să se încadreze în una din următoarele categorii:

 • Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (MECT);
 • Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECT și alte entități publice cu atribuții în domeniul îmbunătățirii accesului la educație și prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii;
 • Inspectorate școlare județene și structuri afiliate/subordonate/coordonate (ex. Centre județene pentru resurse și asistență educațională, Centre județene pentru asistență psiho-pedagogică);
 • Institute/centre de cercetare/dezvoltare în domeniul educației;
 • ONG–uri ce activează în domeniul educației, incluziunii sociale, îmbunătățirii situației grupurilor vulnerabile în educație și conexe;
 • Unități de învățământ (ISCED 0-3) publice și private din rețeaua școlară națională;
 • Furnizori acreditaţi de orientare şi consiliere şcolară, publici şi privați;
 • Organizații sindicale și patronate;
 • Instituții de cult;

În funcție de tipul solicitantului, finanțarea nerambursabilă este de maxim 98% pentru persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial și 95% pentru persoanele juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Dacă vreţi să beneficiaţi de aceste oportunităţi de finanţare nerambursabilă, vă invităm să scrieţi la ciprian.stoica@romcom.ro sau să sunaţi la numărul de telefon 0758-835956.

Ciprian Stoica

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus