Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Cristian Haiduc, a aprobat in data de 30 mai 2011, procedura pentru implementarea Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

Acest program se adresează operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Programul urmăreşte:

– întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;

– dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.

Prezenta schema nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011 este de 7.000.000 lei pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare AFN, şi a fost aprobat prin anexa nr. 3/35/27 la Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011.

Pentru anul 2011, prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 70 beneficiari.

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative)

Beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani şi nu vor aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 100.000 lei pentru fiecare beneficiar.

AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:

a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);

b)achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;

f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

h) achiziţionarea de bunuri gen mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

i) achiziţionarea de mijloace de transport marfă pentru activităţile specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

j) certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;

k) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;

l) achiziţionarea de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

m) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

n) promovarea on- line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic;

o) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program.

Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare se face online e site-ul www.aippimm.ro conform procedurii operaţionale de înregistrare a datelor în Registrul Unic Electronic, aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.

În vederea înscrierii de principiu în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi va transmite on-line formularul de preselecţie (anexa nr. 3), conform aplicaţiei software administrată de Agenţie, care va fi disponibilă pe pagina web a

Agenţiei, la adresa www.aippimm.ro, începând cu ora 10,00, timp de 5 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea bugetului. Perioada specifica depunerii este 20.06.2011 – 24.06.2011.

Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziţie la adresa de email ciprian.stoica@romcom.ro sau la telefon 0758-835.956.

Ciprian Stoica

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus