Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START etapa a II-a: Finanțarea planurilor de afaceri

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM) a anunţat, deschiderea iminentă a înscrierilor în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START etapa a II-a. Acest lucru se va putea face la următorul link http://programenationale2011.aippimm.ro.

În prezent AIPPIMM este în negocieri cu instituţiile bancare pentru găsirea partenerilor creditori pentru beneficiarii acestui program. Până la data de 24 iunie a.c. aceşti posibili parteneri, instituţii creditoare, puteau depune ofertele lor pentru beneficiarii acestui program.

Programul este unul pentru încurajarea şi stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii , în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Schema aplicându-se pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011, aprobat prin anexa nr. 3/35/27  la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, este de 10.000.000 lei gestionaţi de Agenţie pentru organizarea şi desfăşurarea de workshop-uri de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC şi acordarea de Alocaţii Financiare Nerambursabile (AFN). Prin implementarea programului în anul 2011 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 92 de beneficiari.

Programul se va derula în două etape, respectiv:

Etapa I – 800.000 lei – pentru organizarea workshop-urilor de pregătire antreprenorială  UNCTAD/EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltării IMM – repartizaţi în mod egal celor 8 Oficii aflate în subordinea Agenţiei;

Etapa a II-a – 9.200.000 lei – pentru finanţarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin Alocaţie Financiară Nerambursabilă în limita bugetului alocat.

Etapa I a fost finalizată, aşteptându-se în prezent deschiderea iminentă a etapei a II-a, adică finanţarea planurilor de afaceri depuse în cadrul aplicaţiei de pe site-ul AIPPIMM.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului online de  preselecţie la  etapa a doua a programului, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei);
 3. au capital social integral privat şi sunt persoane juridice române;
 4. nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului şi nu au  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului – START în anii anteriori;
 5. administratorul societăţii  are cel puţin studii medii definitivate;
 6. au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a formularului de preselecţie la etapa a II-a şi au ca obiect de activitate cel puţin un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care accesează;
 7. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 8. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 9. nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile “Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
 10. nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.

Prin Program se finanţează în etapa a II-a implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri în următoarele condiţii:

         a) Schema de finanţare cu credit bancar:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
 • Credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de către instituţia de credit parteneră.

Instituţia de credit parteneră poate acorda finanţare şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar în afara programului.

         b) Schema de finanţare fără credit bancar :

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar

Contribuţie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

 1. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent;
 2. Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare;
 3. Mijloace de transport necesare desfăşurării activităţii/activităţilor pe care s-a accesat programul;
 4. Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software;
 5. Achiziţionarea de echipamente IT (unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, etc.);
 6. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă  destinaţie locativă.
 7. Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 8. Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate. Se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi achiziţionarea softului pentru comerţul on-line;
 9. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 10. Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);
 11. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)

Pentru mai multe detalii vizitaţi site-ul http://www.aippimm.ro/, sau mă puteţi contacta la adresa de email ciprian.stoica@romcom.ro sau  telefon 0758.835.956.

Ciprian Stoica

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus