Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Politica de confidențialitate

ULTIMA VERSIUNE: 16 iulie 2018

Prezenta POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE („POLITICA”) cuprinde o descriere și se referă la datele personale colectate pe site-ul www.romcom.ro.

CINE SUNTEM
Suntem societate comercială IFN ROMCOM SA, cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 49/A, jud. Bihor, J05/103/2006, CUI 18297835, înscrisă în Registrul General al Băncii Naționale a României sub numărul RG-PJR-05-110179/23.02.2011, capital social: 5.854.600,89 Lei, reprezentată legal de Vlad Mihuț, denumită în continuare „Operatorul”.

Avem un responsabil desemnat în domeniul protecției datelor care supraveghează prelucrările de date personale efectuate de societatea noastră și este însărcinat cu menținerea relației dintre noi și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și cu menținerea relației dintre noi și persoanele vizate.
Astfel, responsabilul nostru cu protecția datelor este dna Anca Ioan și poate fi contactată la adresa de e-mail manager@dataprotection.group și la adresa poștală Blvd. Al. I. Cuza nr. 44, et. 3, ap. 9, București.

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecţia datelor), cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica”).

Această POLITICĂ descrie tipurile de date personale colectate pentru utilizarea site-ului, precum și tipurile de date colectate prin formularele on-line completate de dvs. Vă asigurăm că respectăm cu strictețe confidențialitatea datelor dvs. în calitate de utilizatori sau clienți existenți sau potențiali clienți, și ne angajăm să nu transmitem datele dumneavoastră personale către terți în mod nelegal și să le folosim exclusiv conform scopurilor precizate în Politică. De asemenea declarăm că vom colecta datele dvs. numai dacă sunt furnizate voluntar.

PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR
În prelucrarea datelor cu caracter personal Operatorul și persoanele împuternicite de acesta respectă întocmai principiile de prelucrare a datelor prevăzute de Regulamentul General UE privind protecția datelor (articolul 5), respectiv: legalitatea, echitatea și transparența prelucrărilor, limitarea prelucrărilor la scopul propus, reducerea la minimum a datelor prelucrate, exactitatea datelor prelucrate, securitatea, integritatea și confidențialitatea prelucrărilor și a datelor prelucrate.

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM
Prin intermediul site-ului putem colecta și prelucra următoarele date:

a. nume, prenume, nume anterior;
b. data nașterii;
c. adresa de domiciliu/reședință și de corespondență;
d. cod numeric personal. Codul numeric personal se solicită în scopul identificării clientului sau reprezentantului legal al clientului, în acord cu prevederile Regulamentului nr. 9 din 3.07.2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 527 14.iul.2008, privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
e. numărul de telefon fix/mobil;
f. data nașterii;
g. cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente, cetățenie;
h. date referitoare la profesia și locul de muncă;
i. date privind studiile;
j. numărul dosarului de pensie;
k. date bancare;
l. semnătura;
m. imaginea;
n. numărul de interogări: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit;
o. copie CI;
p. numărul plăcutei de înmatriculare a autoturismului (personal si/sau de serviciu);
q. data naștere copil;
r. CNP copii;
s. adresele IP ale angajaților și utilizatorilor site-ului;
t. bunuri deținute de fidejusor/garant: obiecte de inventar, mașini, utilaje;
u. fotografii, înregistrări video.

ÎN CE MOD PRELUCRĂM DATELE PERSONALE
Datele menționate anterior sunt prelucrate de Operator în sensul că acestea sunt colectate prin intermediul site-ului (cu ajutorul cookies sau prin completarea formularelor existente pe site), sunt înregistrate și stocate în bazele noastre de date și pe terminalele noastre, organizate și structurate, adaptate sau modificate conform procedurii interne, extrase și consultate atunci când dorim să întreprindem activități care implică aceste date, utilizate în scopurile descrise în prezenta Politică, divulgate prin transmitere și puse la dispoziție persoanelor autorizate conform celor descrise prin prezenta Politică, restricționate, șterse sau distruse.

DE CE PRELUCRĂM ȘI CUM DATELE PERSONALE – SCOPURI
– prestarea serviciilor financiare de către Operator conform solicitării Persoanei vizate/reprezentantului potențialului client persoană juridică, de achiziționare a unui serviciu sau produs de finanțare de la Operator. Acest scop implică realizarea, în cadrul raportului concret cu fiecare persoană vizată, a tuturor activităților legate de încheierea și/sau modificarea și/sau executarea contractului de finanțare/garanție (art. 6 alin. 1 litera b) din Regulamentul UE);
– realizarea analizei de cunoaștere a clientelei, a analizelor de risc, respectiv de raportare a tranzacțiilor suspecte (art. 6 alineat 1), literele b și c din Regulamentul UE), respectiv pentru încheierea contractului și pentru îndeplinirea unei obligații legale, coroborat cu legislația privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finanțării terorismului. Vă aducem la cunoștință că în anumite situații efectuăm o analiză a dumneavoastră sub aspectul potențialului financiar, efectuând astfel un profil al dumneavoastră. În acest sens, nu folosim un proces decizional automatizat. În urma stabilirii profilului, se vor lua deciziile care se impun. Deciziile menționate anterior nu vor fi luate decât după cel puțin o intervenție umană asupra profilului stabilit automat. Deciziile vă sunt comunicate, vă puteți exprima punctul de vedere asupra acestora și le puteți contesta prin transmiterea unei cereri în acest sens.

DE LA CINE ȘI CUM COLECTĂM DATELE PERSONALE
Colectăm datele personale de la dvs. prin completarea formularului de contact sau formularului de newsletter.
De asemenea, prelucrarea se face prin utilizarea cookie-urilor, a semnalelor de urmărire sau a altor tehnologii similare activate prin accesarea site-ului nostru. Pentru mai multe informații, consultați politica privind cookie-urile și cea de urmărire.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face, după caz:
– în temeiul consimțământului dumneavoastră, consimțământ pe care îl acordați prin completarea voluntară a formularelor de pe site și prin acceptarea cookie-urilor la accesarea site-ului (articolul 6 alin. 1 litera a din regulamentul UE);
– pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract (articolul 6 alin. 1 litera b din regulamentul UE);
– prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (articolul 6 alin. 1 litera c din regulamentul UE);
– prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice (articolul 6 alin. 1 litera d din regulamentul UE);
– prelucrarea este necesară in vederea îndeplinirii intereselor legitime: scopuri de marketing simplu și comunicare, gestionarea reclamațiilor, proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT, constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens (articolul 6 alin. 1 litera f din regulamentul UE).

NESWSLETTER
Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu următoarele scopuri:
– informarea dvs. în legătură cu oferta noastră de cursuri în legătură cu produsele noastre, concursuri, evenimente etc., desfășurarea de activități de promovare cu caracter comercial;
– desfășurarea activităților de reclamă, marketing și publicitate, în ce privește produsele și serviciile terţelor părţi din România sau străinătate, care oferă produse şi servicii similare-complementare serviciilor IFN ROMCOM SA.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter a Operatorului. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor.

CÂT TIMP PRELUCRĂM ȘI PĂSTRĂM DATELE PERSONALE
Datele personale sunt prelucrate și stocate până la îndeplinirea scopului în care au fost colectate și prelucrate.

Putem păstra informațiile dvs. personale pentru o anumită perioadă de timp după ce ați încetat să mai fiți client, pentru a ne garanta interesele noastre legitime în caz de litigii sau conform legii. În mod normal, păstrăm datele dvs. personale în intervalul de timp necesar, luând în considerare scopurile pentru care au fost colectate; în primul rând pentru a ne îndeplini relațiile contractuale cu dvs., pentru a ne exersa interesele legitime sau pentru a respecta termenele limită de depozitare prevăzute în mod legal.

În cazul în care se va încheia un contract de finanțare cu noi, IFN ROMCOM SA va stoca datele personale (inclusiv înregistrările convorbirilor telefonice) pe durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pe o perioadă de maximum 10 ani.

Dacă legea impune un termen de păstrare/arhivare a datelor dvs. (de ex. in cazul facturării termenul prevăzut este de 5 ani), datele vor fi păstrate pana la expirarea acelui termen. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, să dispunem anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea) în cazul în care nu s-a încheiat o relație contractuală cu dumneavoastră, va fi realizată pe o durată de 5 ani conform legislației privind cunoașterea clientelei, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Conform prevederilor legale privind ținerea contabilității documentele justificative care stau la baza înregistrărilor se păstrează 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

În situația în care prelucrarea datelor se face în baza consimțământului dvs. și decideți retragerea acestuia, datele vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului. Precizăm faptul că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior retragerii.

Dacă ne solicitați ștergerea datelor, în acord cu dreptul dvs. de a face o astfel de solicitare de ștergere, vom proceda la ștergerea datelor, cu excepția situațiilor în care suntem obligați să le păstrăm potrivit legii ori în baza altor temeiuri legale.

CUI TRANSFERĂM ȘI DEZVĂLUIM DATELE PERSONALE
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către IFN ROMCOM SA și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali, operatori asociați, împuterniciți.

Astfel, datele cu caracter personal, pot fi transmise către:
– Societățile de asigurare;
– Centrala Riscului de Credit;
– Biroul de Credit S.A.;
– Dacă se fac plăți cu cardul – după caz Mastercard, VISA etc.;
– Firme de curierat (doar în situația livrărilor de produse sau materiale comandate);
– Furnizori de produse software/hardware și acordarea de asistență tehnică/consultanță/administrare necesară pentru astfel de produse;
– Instituții ale statului;
– Alți parteneri contractuali.

De asemenea, în cazul în care se vor schimba acționarii IFN ROMCOM SA sau în caz de divizare, reorganizare, dizolvare, insolvență, este posibil să transferăm datele dumneavoastră către noii deținători sau administratori/lichidatori.

Datele personale nu sunt transferate în țări din afara UE sau SEE, sau către organizații internaționale.

Nu încurajăm SPAM-ul, astfel încât nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

CARE SUNT DREPTURILE DVS. REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR
1. Dreptul la informare – dreptul de a fi informat asupra aspectelor referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale și asupra drepturilor pe care le aveți în legătură cu acestea.
2. Dreptul de acces la datele prelucrate conform art. 15 din Regulament – dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu sunt prelucrate de noi. În situația în care prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc, vă vom comunica informații privind datele care fac obiectul prelucrării, originea datelor, scopurile prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor dvs., existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate, posibilitatea de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a vă adresa instanței pentru atacarea deciziilor IFN ROMCOM SA, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE.
3. Dreptul de rectificarea datelor sau completarea acestora conform art. 16 din Regulament – dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit rectificarea și actualizarea datelor, precum și completarea datelor incomplete sau inexacte.
4. Dreptul de ștergerea datelor conform art. 17 din Regulament – dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. prelucrate de operator, fără întârzieri nejustificate. Dreptul la ștergerea datelor nu este unul absolut și se aplică numai dacă: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, v-ați retras consimțământul acordat anterior Operatorului și nu există un alt temei pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele au fost prelucrate cu nerespectarea legii, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Operatorului.
5. Dreptul de restricționarea datelor conform art. 18 din Regulament – dreptul ca prelucrarea datelor dvs. să fie restricționată în cazul în care: (i) ați contestat exactitatea datelor (se aplică pe perioada în care se face verificarea corectitudinii acestora), (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. va opuneți ștergerii datelor, dar doriți restricționarea prelucrării lor, (iii) Operatorului nu îi mai sunt necesare datele, dar dvs. ni le solicitați pentru realizarea sau constatarea unui drept în instanță, (iv) dacă v-ați opus prelucrării (se aplică pe perioada în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor care vă aparțin dvs.).
6. Dreptul de portabilitate a datelor conform art. 20 din Regulament – dreptul de a primi de la Operator datele dvs. prelucrate de noi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat (de exemplu un fișier în format PDF), precum și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
7. Dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor conform art. 21 din Regulament – dreptul de a vă opune prelucrării datelor. Dreptul se aplică numai atunci când prelucrarea se face în baza unui interes legitim al operatorului, iar atunci când prelucrarea are ca scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22 din Regulament. Vă aducem la cunoștință că în vederea încheierii contractului de finanțare/credit cu noi, dacă ați solicitat acest lucru, efectuăm o analiză a dumneavoastră sub aspectul potențialului financiar, efectuând astfel un profil al dumneavoastră. În acest sens, nu folosim un proces decizional automatizat. În urma stabilirii profilului, se va decide intrarea sau nu într-un raport contractual cu dumneavoastră, respectiv posibilitatea dvs. de accesare a produselor și serviciilor noastre. Decizia menționată anterior nu va fi luată decât după cel puțin o intervenție umană asupra profilului stabilit automat. Decizia vă este comunicată, va puteți exprima punctul de vedere asupra acesteia și o puteți contesta prin transmiterea unei cereri în acest sens.
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată (inclusiv crearea de profiluri), care produce efecte juridice.
9. Dreptul de a depune o plângere atunci când considerați că vă sunt încălcate drepturile:
a. direct către noi, folosind formularul acesta.
b. în fața autorității de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE
În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată olograf, la sediul Operatorului din Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 49/A, jud. Bihor, menționând ca destinatar pe plicul de corespondență „IFN ROMCOM S.A. – Responsabilul cu protecția datelor”, la nr. de tel:  0744.669.823 și/sau la adresa de e-mail: manager@dataprotection.group, ori la adresa de corespondență a responsabilului cu protecția datelor. Conform prevederilor legale vom prelua solicitările dvs. privind Datele Personale și, după caz, măsurile luate, la adresa menționată în solicitare sau la cea aflată în evidența Operatorului, în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator, în condiţiile prevăzute de Regulament. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea solicitării.

Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor sunt manager@dataprotection.group; telefon: +4 0744.669.823.

ACCESUL MINORILOR
Conținutul site-ului și materialelor deținute de noi nu este destinat minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia.

MĂSURI DE SECURITATE
Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

IFN ROMCOM SA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

IFN ROMCOM SA nu își asumă, însă, responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

FEEDBACK
Noi oferim posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosita ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
În măsura în care vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. În măsura în care v-ați abonat la newsletter-ul nostru, vă vom transmite o informare privind actualizarea prezentei politici.

Daca aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la email: office@romcom.ro.

ULTIMA VERSIUNE: 11 Octombrie 2010

POLITICA PRIVIND FISIERELE COOKIES

 

Politica de utilizare Cookie-uri

Aceasta politica se refera la cookie-urile si pagina web www.romcom.ro operata de IFN ROMCOM SA – denumit in continuare ROMCOM.

ROMCOM foloseste cookie-uri pentru imbunatatirea experientei de navigare, prietenoasa si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare. Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

 

Ce sunt cookie-urile ?

Un cookie este un mic fisier text pe care un website il salveaza pe calculatorul sau pe dispozitivul dvs. mobil atunci cand vizitati site-ul. Acest mic fisier text poate cuprinde un identificator unic care diferentieaza calculatorul sau dispozitivul dvs. mobil de alte dispozitive. Noi folosim termenul de “cookie” in aceasta Politica pentru a ne referi la cookie-uri de website si, de asemenea, la tehnologii similare care pot colecta automat informatii atunci cand vizitati site-ul nostru (cum ar fi etichete pixel si semnalizatoare web).

 

Cum folosim cookie-urile?

Cookie-urile sunt folosite in mai multe scopuri. Cookie-urile permit website-ului nostru sa tina minte actiunile si preferintele dvs. (cum ar fi datele de logare, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare) pe o perioada, sa nu mai fie nevoie ca dvs. sa le introduceti din nou de fiecare data cand reveniti pe site sau cand navigati de pe o pagina pe alta. 

Folosim cookie-uri pe acest site pentru a personaliza continutul, a furniza analize de site, a va servi mai multe anunturi relevante si pentru a optimiza performanta site-ului, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

Aceste cookie-uri nu sunt folosite in alte scopuri decat cele descrise aici. Activarea cookie-urilor nu este strict necesara pentru ca site-ul sa functioneze dar va va oferi o mai buna experienta de navigare si ne va permite, noua si partenerilor nostri terti, sa ne asiguram ca anunturile pe care le vedeti online, continutul pe care il afisam si mesajele de marketing se potrivesc mai bine dvs. si intereselor dvs.

Site-ul nostrum foloseste urmatoarele cookie-uri:

Categoie: Statistica 

Cookie-urile statistice îi ajută pe proprietarii de site-uri să înțeleagă cum interacționează vizitatorii cu site-urile web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

 

NUME COOKIE FURNIZOR TIP VALABILITATE
_at.hist.# romcom.ro

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/romcom-mai-aproape-de-intreprinzatorii-din-mures-si-cluj/

Descrierea scopului: Folosit de platforma de partajare socială AddThis pentru a stoca istoricul de utilizare al utilizatorului pentru AddThis sharing widg et

Initiator: Webserver

Sursa: romcom.ro 

Datele sunt trimise in: Romania (adecvat)

HTTP Persistent
_ga romcom.ro HTTP 1 day

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera 

date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.

Initiator: Etichetă script, linia sursă numărul 99 – google analytics

Sursa: https://w w w .google-analytics.com/analytics.js

Datele sunt trimise in: United States (adecvat)

Acordul prealabil a fost activat: Yes

 

_gat romcom.ro

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Folosit de Google Analytics pentru a accelera rata solicitării

Initiator: Etichetă script, linia sursă numărul 99 – google analytics

Sursa: https://w w w .google- analytics.com/analytics.js

Datele sunt trimise in: United States (adecvat)

Acordul prealabil a fost activat: No

HTTP 1 day
_gid romcom.ro HTTP 1 day

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date 

statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.

Initiator: Etichetă script, linia sursă numărul 99 – google analytics

Sursa: https://w w w .google-analytics.com/analytics.js

Datele sunt trimise in: United States (adecvat) Acordul prealabil a fost activat: Yes

 

Categorie: Marketing (9)

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și interesante pentru fiecare utilizator și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți.

 

NUME COOKIE FURNIZOR TIP               VALABILITATE

 

__atuvc romcom.ro HTTP

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Actualizează contorul de partajare socială a unui site web.

Initiator: Etichetă de script, numărul de linie sursă de pagină 114 – AddThis

Sursa: https://s7.addthis.com/js/300/addthis_w idget.js#pubid=ra-54ae366e6383c292

Datele sunt trimise in: United States (adecvat)

Acordul prealabil a fost activat: Yes

13 months
__atuvs romcom.ro HTTP 1 day

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Se asigură că contorul actualizat este afișat utilizatorului 

dacă o pagină este partajată cu serviciul de partajare socială, AddThis.

Initiator: Etichetă de script, numărul de linie sursă de pagină 114 – AddThis

Sursa: https://s7.addthis.com/js/300/addthis_w idget.js#pubid=ra-54ae366e6383c292

Datele sunt trimise in: United States (adecvat)

Acordul prealabil a fost activat: Yes

 

_at.cww romcom.ro

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Folosit de platforma de partajare socială AddThis

Initiator: Etichetă de script, numărul de linie sursă de pagină 114 – AddThis

Sursa: Script inline

Datele sunt trimise in: Romania (adecvat)

Acordul prealabil a fost activat: Yes

HTML Persistent
at-lojson-cache-# romcom.ro HTML Persistent

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Folosit de platforma de partajare socială AddThis

Initiator: Etichetă de script, numărul de linie sursă de pagină 114 – AddThis

Sursa: Script inline

Datele sunt trimise in: Romania (adecvat)

Acordul prealabil a fost activat: Yes

 

at-rand romcom.ro

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Folosit de platforma de partajare socială AddThis

Initiator: Etichetă de script, numărul de linie sursă de pagină 114 – AddThis

Sursa: Script inline

Datele sunt trimise in: Romania (adecvat)

Acordul prealabil a fost activat: Yes

HTML Persistent
loc addthis.com HTTP 13 months

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Geolocalizarea, care este utilizată pentru a ajuta furnizorii să determine modul în care utilizatorii împărtășesc informații cu fiecare sunt localizați geografic (la nivel de stat).

Initiator: Etichetă de script, numărul de linie sursă de pagină 114 – AddThis

Sursa: https://s7.addthis.com/js/300/addthis_w idget.js#pubid=ra-54ae366e6383c292

Datele sunt trimise in: United States (adecvat) Acordul prealabil a fost activat: Yes

 

  r/collect doubleclick.net Pixel Session

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Acest cookie este utilizat pentru a trimite date către Google Analytics 

despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului. Acesta urmărește isitoricul pe dispozitive 

și canale de marketing.

Initiator: Etichetă script, linia sursă numărul 99 – google analytics

Sursa: https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1aip=1t=dc_r=3tid=UA-9784821-1cid=835095475.1570103654jid=1176922863_gid=2

131427630.1570103654gjid=1636765895_v=j79z=2076905381 via https://w w w .google-analytics.com/analytics.js

Datele sunt trimise in: United States(adecvat) Acordul prealabil a fost activat: Yes

 

  uvc addthis.com HTTP 13 months

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Detectează cât de des serviciul de partajare socială,

AddThis, întâlnește același utilizator.

Initiator: Etichetă de script, numărul de linie sursă de pagină 114 – AddThis

Sursa: https://s7.addthis.com/js/300/addthis_w idget.js#pubid=ra-54ae366e6383c292

Datele sunt trimise in: United States(adecvat) Acordul prealabil a fost activat: Yes

 

xtc addthis.com

Prima adresă URL găsită: https://romcom.ro/

Descrierea scopului: Înregistrează schimbul de conținut al utilizatorului prin intermediul rețelelor de socializare.

Initiator: Etichetă de script, numărul de linie sursă de pagină 114 – AddThis

Sursa: https://s7.addthis.com/js/300/addthis_w idget.js#pubid=ra-54ae366e6383c292

HTTP 13 months

Datele sunt trimise in: United States(adecvat) Acordul prealabil a fost activat: Yes

 

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.

 

Google Analytics

Categorie: Analiză

Scop: Web analytics

Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.htmlhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet mai dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la office@romcom.ro

Pot contine Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Ca atare, aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

Sus