Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Noi oportunități de finanțare pentru proiecte ce vizează dezvoltarea resurselor umane

By on 22 November 2010 in Finanțări nerambursabile

În 19 noiembrie 2010, AMPOSDRU (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) a actualizat calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010. In urma unei evaluări a proiectelor implementate în domeniul economiei sociale, AMPOSDRU a decis anularea sesiunii de proiecte strategice și deschiderea în exclusivitate a proiectelor de grant.

De interes pentru întreprinderi, furnizori de formare profesională continuă, ONG-uri, instituții publice și culte religioase sunt liniile de finanțare pentru calificarea/recalificarea angajaților și dezvoltarea economiei sociale. Astfel în perioada imediat următoare se vor lansa următoarele linii de finanțare pentru următoarele domenii majore de intervenție:

DMI 2.3 Acces și participare la formare profesională continuă

Lansare: noiembrie-decembrie 2010

Valoare: 500.000-5.000.000 euro nerambursabili

Tip de apel: cu termen limită de depunere

Grup țintă: persoane angajate și manageri

Activități eligibile: cursuri de calificare/recalificare pentru angajați și activități de informare pentru manageri din întreprinderi

Solicitanți eligibili:

 • furnizori de formare profesională continuă publici și privați;
 • furnizori de orientare și consiliere în carieră;
 • ONG-urile (cu activităţi relevante incluse în obiectul de activitate);
 • centrele autorizate de evaluare și certificare a competențelor;
 • organizaţii sindicale și organizații patronale;
 • autorități publice care desfășoară activități în domeniul formării profesionale.

Pentru a fi eligibile proiectele trebuie să fie implementate în cadrul unor parteneriate la nivel multi-regional și/sau trans-național. Rata maximă de cofinanțare variază între 95% şi 98% în funcție de tipul organizației solicitante iar durata de implementare este între minim 6 luni şi maxim 3 ani.

DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

Lansare: noiembrie-decembrie 2010

Valoare: 50.000-500.000 euro nerambursabili

Tip de apel: deschis, cu depunere continuă, conform principiului „primul venit, primul servit”

Grup țintă:

 • persoane de etnie rromă;
 • persoane cu dizabilități;
 • tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului;
 • familii care au peste 2 copii, inclusiv familiile monoparentale;
 • copii în situație de risc;
 • persoane care au părăsit timpuriu școala;
 • persoane aflate în detenție, persoane aflate anterior în detenție, delicvenți juvenili;
 • persoane dependente de droguri și alcool;
 • bolnavi mintal;
 • persoane fără adăpost;
 • victime ale violenței în familie;
 • persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și socială (HIV/SIDA, cancer, etc.);
 • imigranți;
 • femei;
 • refugiați și persoane care solicită azil;
 • persoane care trăiesc din venitul minim garantat;
 • persoane care locuiesc în comunități izolate;
 • victime ale traficului de persoane;
 • alte grupuri vulnerabile (persoane ocupate în agricultura de subzistență, șomeri);
 • lucrători sociali, asistenți personali, asistenți comunitari;
 • mediatori familiali, mediatori sanitari;
 • asistenți maternali;
 • îngrijitori, personal din instituții rezidențiale;
 • manageri ai întreprinderilor sociale, specialiști și formatori implicați în economia socială;
 • elevi/studenți;
 • persoane afectate de boli ocupaționale.

Activități eligibile:

 • campanii și activități de informare și promovare a economiei și incluziunii sociale;
 • furnizare de programe de formare profesională continuă și integrare pe piața muncii;
 • cursuri de formare pentru managerii întreprinderilor sociale;
 • servicii de consiliere profesională, psihologică, psihiatrică și mediere la locul de muncă;
 • înființarea de întreprinderi sociale;
 • inițiative care să conducă la diminuarea lipsei de încredere și a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și la combaterea infracționalității;
 • alte măsuri care să conducă în mod direct la dezvoltarea economiei sociale.

Solicitanți eligibili:

 • ONG-uri;
 • Cooperative de credit, de consum, de producție;
 • Instituții și Organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială
 • MMFPS și structuri/agenții coordonate/subordonate acestuia;
 • Ministerul Culturii și Cultelor și instituții/agenții/organizații subordonate/coordonate de acesta;
 • Agenția Națională Antidrog;
 • Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv cele din subordine sau coordonare;
 • Agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale;
 • Administrația Națională a Penitenciarelor și instituții subordonate;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • Organizații sindicale;
 • Patronate;
 • Unități de cult și asociații religioase;
 • Furnizori de FPC autorizați, publici și privați;
 • Furnizori de servicii sociale;
 • Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici și privați;
 • Întreprinderi;
 • Autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale);
 • Institute de cercetare;
 • Universități acreditate, publice și private.

Pentru a fi eligibile proiectele trebuie să se desfășoare la nivel local sau regional. Rata maximă de finanţare variază între 95% şi 98% în funcţie de tipul organizaţiei solicitante iar durata de implementare este între minim 6 luni şi maxim 2 ani.

Pentru această linie de finanțare AMPOSDRU va publica spre consultare noul ghid al solicitantului între 23-25 noiembrie 2010. Acest ghid poate aduce modificări condițiilor de eligibilitate a solicitanților și activităților eligibile menționate mai sus.

Ligia Petan

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus